Az OMVK elnökének nyílt levele

Egyre többen kapacitálnak arra, hogy ne hagyjam szó nélkül a Beírókönyv blogon megjelent, a kamara vezetését és magát a kamarát lejárató tűrhetetlen hangvételű írásokat.

A választások előtt megjelentekre döntően azért nem reagáltam mert betudtam annak, hogy a küldötteket kívánják befolyásolni a számukra megfelelő választási eredmény reményében. Most azonban a blog átlépett egy olyan határt amit már nem hagyhatok szó nélkül. Amikor a személyemmel és a kamara vezetésével szembeni unszimpátia által vezérelt rágalmazások nyíltan a vezetésen belüli egység megbontását tűzik ki célul, továbbá amikor a stratégiai partnereinkkel kialakított kapcsolatainkat – a keményebb érdekérvényesítés szlogenjére hivatkozva – próbálják gyengíteni, az már a kamara előtt álló nem kis feladatok megvalósítását, továbbá eddig elért eredményeinket veszélyezteti és az összefogás, az egység és az együtt gondolkodás helyett az önös érdekeken alapuló széthúzásnak próbál megágyazni. Ezt már nem lehet szó nélkül hagyni, mint ahogyan azt sem, hogy a kamara valamennyi testületéről, vezetőjéről, olyan hangulatkeltések jelenjenek meg, melyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.  

A konkrét vádakkal nem kívánok foglalkozni. Egyrészt mert végeláthatatlan vitákat generálna, másrészt pedig azért mert ha bárkinek megalapozott észrevétele van a kamara működésével kapcsolatban felmerült anomáliákról, szabálytalanságokról nyugodtan fordulhat az azt kivizsgálni hivatott fórumokhoz. Foglalkozzunk inkább azzal, hogy valójában mi van a háttérben, mik a mozgatórugói ennek a hihetetlen vehemenciának. Ne ámítsuk magunkat, beszéljünk őszintén, a kamara rendelkezésére álló anyagi források és lehetőségek jelentős bővülése, mely forrástöbblet elérése azon Elnökség (22 ember) érdeme, mely a blog részéről folyamatosan a támadások és kritikák kereszttüzében áll.

A kamara rendelkezésére álló források nagyságrendje a területi szervezetekkel együtt korábban mintegy 500 millió Ft-ot tett ki. Ma ez a hatvani múzeum (minden híreszteléssel ellentétben a Kormány a múzeum működési költségeit állami forrásból biztosítja) és a világkiállítási program (a kamarai feladatok finanszírozására több mint 1.5 milliárd Ft van tervezve) nélkül megközelíti az 1,3 milliárd Ft-ot. A tervezett vadászjegy áremeléssel ez az összeg 2019-től 2 milliárd Ft körül fog realizálódni. A források növekedése tette lehetővé, hogy rendezni tudtuk a területi szervezetek finanszírozási helyzetét, hogy elindíthattuk a Vadgazdálkodási Alapot és a kiemelt kamarai célok támogatására is jelentős összeg áll rendelkezésre, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Mindezek felhasználása szabályozott keretek között történik és ez a kulcsa a régi és az új szemlélet közötti vitának, a blog csak eszköz ebben a hatalmi harcban.

 

omvk_elnok_level

 

Rendkívül érdekes a helyzet, ugyanis a blog éppen a szabályok be nem tartását kéri számon rajtam és a kamarai vezetésen. Addig erre persze nem volt lehetőség, amíg nem voltak szabályok. Röviden tekintsük át, hogy mi történt ezen a téren 2014. óta.

  • Bármennyire is furcsa 2014-ig a kamara központi apparátusának nem volt a feladatokat, a hatásköröket és a felelősségi viszonyokat rögzítő Szervezeti és Működési Szabályzata. Elsőként ezt alkottuk meg. Azóta a küldöttközgyűlés döntése alapján több alkalommal módosításra került és bizonyos pontokon tervezzük ennek kiterjesztését a területi szervezetekre is. A kamara ugyanis nem civil szervezet, hanem törvény által létrehozott köztestület, s ennek következtében bizonyos kérdéseket országosan egységesen kell kezelni. A kamara központi apparátusának létszáma a többletfeladatokhoz igazodva bővült és személyi összetétele tekintetében is megújult. Ebben a feladatbővülésen túlmenően szerepe volt az Apparátus Hatvanba történő költözésének is. Meg vagyok győződve róla, hogy az új kollégák az elvárásoknak mindenben megfelelnek. A Küldöttközgyűlés által nemrég megválasztott főtitkár vezetésével egy fiatal, szakterületén felkészült, kellő tapasztalattal rendelkező, nyelveket beszélő csapat szolgálja a jövőben a kamarát és rajta keresztül a vadásztársadalmat.
  • Több alkalommal módosítottuk Alapszabályunkat. Ezek közül a legfontosabb, hogy egyértelműen leszabályoztuk a kamara rendelkezésére álló források felhasználásának rendjét, az ezzel kapcsolatos hatásköri és felelőségi viszonyokat.
  • Beemeltük az Alapszabályba a Titkári Értekezletet, mint döntés előkészítő fórumot, ami ma már egyértelműen betölti ezt a funkcióját. A maga alkotta Ügyrend alapján működik és minden fontos kérdésben véleményt nyilvánít.
  • Elindítottuk a kamarai felső vezetés és a területi szervezetek tisztségviselői közötti közvetlen párbeszédet, hogy lehetőséget biztosítsunk a kamara előtt álló feladatok mélyebb megismerésére, továbbá a területi, helyi problémák megvitatására.
  • A testületi üléseken tárgyalandó napirendi pontokhoz az érintettekhez időben eljuttatott, megfelelő színvonalú írásos előterjesztések készülnek annak érdekében, hogy a testületek tagjait a szükséges információkkal ellátva döntési helyzetbe hozzuk. A blog vádjaival ellentétben minden rájuk vonatkozó információt megosztunk az érintettekkel. Honlapunk tartalmi és szakmai színvonalát úgy gondolom össze sem lehet hasonlítani a korábbiéval és a kommunikáció egyéb területein is számottevően előbbre léptünk. Köszönet érte többek között Földvári Attilának. A blog a választásokat követően a 2018. április 15-én megjelent írásában felajánlotta a kamara vezetőinek és tisztségviselőinek, hogy a jövőben segíteni fog egyfajta ellenzéki összefogást a kamarán belül, amit én a honlapunkon és a Nimród-ban megjelent nyílt levelemben az Elnökség nevében visszautasítottam. Először is a kamarán belüli egyes kérdésekben megnyilvánuló eltérő megközelítéseket nem tekintem ellenzékinek. Továbbra is kérem azonban a kamara tisztségviselőit, hogy véleményüket a kamara fórumrendszerén belül fejtsék ki, megelőzve ezzel a fél-, és szövegkörnyezetéből kiragadott információkon alapuló rosszindulatú megjegyzéseket, igaztalan támadásokat.
  • Érdemi tartalommal töltöttük meg az Alapszabály azon pontját, miszerint a Jelölő Bizottságot a Küldöttközgyűlés választja. Korábban azon a Küldöttközgyűlésen került megválasztásra, ahol a tisztújításra is sor került. Legutóbb egy évvel korábban tettük ezt meg, lehetőséget adva ezzel az érdemi jelöltállításra. Ennek eredménye volt számos poszton a többes jelölés – ami a demokrácia lényege – és az, hogy a vezetők nem 99 %-kal kerültek megválasztásra. Ebből az aspektusból megközelítve az én megválasztásom nem az eddigi legnagyobb elutasítottságot, hanem az 50 %-ot jelentősen meghaladó támogatottságot jelent. De ezt a megközelítést a magát a demokrácia felkent bajnokának beállító – a választásokat megelőzően durva lejárató kampányt folytató – blogtól már megszoktuk.
  • Természetesen elkészültek és honlapunkon elérhetőek az egyes részterületekkel kapcsolatos szabályzataink is.
  • A kamara elnöksége 2014 óta – a napi folyamatos munkát igénylő feladatokon túlmenően – hosszabb távra szóló feladattervet határoz meg a határidők és a felelősök megjelölésével.

 

Folytathatnám tovább a sort, de úgy gondolom az előzőekből egyértelműen kitűnik, hogy a kamara ma kellő mélységben szabályozott keret között működik. A tisztánlátás érdekében nem kerülhetem meg és itt kell szólnom a bizonyos körökben nagy port kavart un. „Pechtol ügyről”. A korábbi főtitkár úr finoman szólva nehezen élte meg ezeket a belső működést új alapokra helyező változásokat és ez vezetett közöttünk a kenyértörésre.

Természetesen senki sem tévedhetetlen. Az is az élet rendje, hogy némely kitűzött feladat nem akkor, vagy nem olyan formában valósul meg, mint ahogyan azt elképzeltük, netán a körülmények változása miatt le kell mondanunk róla. Egy azonban bizton állítható. Vannak előre kitűzött céljaink és a megvalósulásukat garantáló kellően szabályozott, átlátható működési rendszerünk. Ami pedig a legfontosabb, hogy ez nem a kamarai vezetők önmegvalósítását és anyagi egzisztenciájukat, hanem a magyar vadásztársadalom és vadgazdálkodás érdekeit szolgálja. Nem vagyok annyira naiv, hogy a támadások ennek a nyílt levélnek a hatására megszűnnek. Ezek elviseléséhez – még ha nem is könnyű az igaztalan vádakat megemészteni – erőt ad, hogy lelkiismeretem tiszta és a rendelkezésünkre álló források minden egyes forintját a magyar vadásztársadalom érdekében használjuk fel.  Természetesen a vadásztársadalom is sokrétű, egyes kérdéseket más szemszögből közelítünk meg, így véleményeltérések is lehetnek. Mi folyamatosan arra törekszünk, hogy ezek a vélemények felszínre kerüljenek és ütközzenek, igyekszünk megteremteni ehhez a megfelelő fórumokat, mert csak ezek ismeretében születhetnek a közösséget szolgáló megalapozott döntések. Amikor azonban a döntés megszületett nincs helye további vitának, a végrehajtás szakasza következik. A blog ezt diktatúraként aposztrofálja holott ez nem más, mint a normális működés természetes rendje. A vitáknak azonban kulturált keretek között kell zajlania. Sok igazság van abban a mondásban, hogy „a stílus maga az ember”. A blognak ezen a téren van még tennivalója.

ÜDV A VADÁSZNAK, TISZTELET A VADNAK

 

Dr. Jámbor László

OMVK elnök

Forrás
omvk.hu